bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Statut Centrum Kultury w Łomiankach

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1


1. Centrum Kultury w Łomiankach, zwany dalej 'CK', jest samorządową instytucją kultury.
2. CK działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b. niniejszego statutu.

§ 2

1. CK jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury gminy Łomianki, posiada osobowość prawną.
2. Organizatorem CK jest Gmina Łomianki

§ 3

1. Siedzibą CK jest miasto Łomianki.
2. Terenem działania CK jest miasto Łomianki, jednakże w celu realizacji zadań statutowych może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 4

Przedmiot działania CK stanowią:
1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
3. promowanie interesujących zjawisk kulturalnych,
4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
5. popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego,
6. informowanie o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno­gospodarczych,
7. promowanie gminy Łomianki.

§ 5


Działalność kulturalną CK może prowadzić miedzy innymi w następujacych formach :
1. szeroko pojętej edukacji kulturalnej,
2. zespołów artystycznych, sekcji i kół zainteresowań
3. zajęć, warsztatów i pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych
4. imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, i konkursów z różnych dziedzin sztuki
5. kursów językowych, wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
6. impresariatu artystycznego,
7. imprez rozrywkowych i turystycznych,
8. galerii,
9. radia,
10.kina,
11.teatru,
12.telewizji,
13.działalności wydawniczej.

§ 6

1. CK może prowadzić, dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań podstawowych CK.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
a) reklamy i promocji;
b) usług, w tym usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i gastronomicznych,
c) handlu, w tym sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
d) najmu pomieszczeń i sprzętu;
e) odpłatnej działalności wydawniczej; sprzedaży publikacji,
f) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych i edukacyjnych.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań podstawowych.

Rozdział III
Organizacja

§ 7

CK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
1. Wobec pracowników CK czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
2. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
3. CK zarządza Dyrektor
4. Dyrektor kieruje działalnością CK i reprezentuje go na zewnątrz.
5. Dyrektora CK powołuje i odwołuje Burmistrz Łomianek w trybie określonym przepisami obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
6. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora CK sprawuje
Burmistrz Łomianek.
7. Dyrektor zarządza CK przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
8. Dyrektor powołuje Zastępcę Dyrektora na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania bieżącej kadencji Dyrektora.
9. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu CK upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania, w tym Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy.
10.Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Dyrektor może powołać Radę Programową – organ doradczy Dyrektora.
2. Skład, zasady i tryb działania Rady Programowej ustala Dyrektor.

§ 9

1. CK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej CK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor CK składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie merytorycznym i finansowym.

Rozdział IV
Źródła finansowania

§ 10

Źródłami finansowania działalności CK są:
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
2. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. Dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organizatora w formie dotacji:
a. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
b. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 02.06.2015
Podpisał: Marcin Sajdak
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 215