bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Centrum Kultury w Łomiankach

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu nadanego Uchwałą Nr V/32/2015 przez Radę Miejską w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. “Centrum Kultury” - należy przez to rozumieć Centrum Kultury w Łomiankach.
2. “Dyrektorze” - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach.

Niniejszy regulamin określa zasady zarządzania Centrum Kultury, organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ II
DYREKTOR

Centrum Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działań Dyrektor. Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zadań statutowych Centrum Kultury w Łomiankach, strategię działania i rozwoju, gospodarkę finansową, kadrową i inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. Dyrektor jest pracodawcą i podlegają mu wszyscy pracownicy Centrum Kultury. Dyrektor ma nadzór nad komórkami organizacyjnymi w Centrum Kultury. Dyrektor może powołać Radę Programową -organ doradczy Dyrektora. Skład, zasady i tryb jej działania ustala Dyrektor.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W Centrum Kultury wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:


1. Zastępca Dyrektora
2. Dział Finansowo- Kadrowy
3. Dział Realizacji
4. Dział Artystyczny

Centrum Kultury ma siedzibę w budynku przy ul. Wiejskiej 12a w Łomiankach .


ROZDZIAŁ IV
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Szczegółowy wykaz stanowisk, funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Centrum Kultury, przedstawiony jest w formie graficznej, w postaci tabeli, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZASTĘPCA DYREKTORA, którego pracą kieruje Dyrektor

1. zastępowanie Dyrektora Centrum Kultury w przypadku jego nieobecności w zakresie ogólnego kierowania Centrum Kultury,
2. przygotowanie do zatwierdzenia Dyrektorowi rocznych oraz miesięcznych planów i sprawozdań z działalności Centrum Kultury,
3. przygotowanie, realizowanie i nadzorowanie imprez zgodnie ze statutem ,
4. rozliczanie kosztów i przychodów związanych z imprezami,
5. załatwianie spraw interwencyjnych wynikających z prowadzonej działalności
6. nadzorowanie całokształtu spraw związanych z działalnością administracyjną w Centrum Kultury,
7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną ,
8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY, którego pracą kieruje Główny Księgowy:
1. bieżące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
2. prowadzenie kasy,
3. kontrola dokumentów pod względem finansowo-rachunkowym,
4. nadzór nad sporządzaniem list wynagrodzeń pracowniczych, umów zlecenia i o dzieło,
5. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,
6. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,
7. rozliczenia z ZUS, w tym: naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych, przekaz elektroniczny do ZUS,
8. sporządzanie inwentaryzacji,
9. systematyczne analizowanie gospodarki finansowej i przekazywanie aktualnych informacji dyrektorowi,
10. prowadzenie akt osobowych pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,
11. sporządzanie planów urlopów,
12. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
13. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów pracy i wynagradzania,
14. przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
15. przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników,
16. przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,
17. kontrola dyscypliny pracy,
18. informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach,
19. prowadzenie spraw kancelaryjnych i rejestru umów,
20. kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentacji dotyczącej działalności administracyjnej,
21. prowadzenie i archiwizacja wszelkiej korespondencji
22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym Centrum Kultury.

DZIAŁ REALIZACJI, którego pracą kieruje Główny specjalista d/s realizacji:
1. obsługa techniczna imprez kulturalnych ,
2. realizacja dźwięku podczas imprez , koncertów, spektakli , widowisk,
3. projekcje audiowizualne,
4. odpowiedzialność za właściwe oświetlenie podczas imprez,
5. prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej i BHP,
6. zabezpieczenie właściwej ochrony budynku i dbałość o jego stan techniczny,
7. utrzymywanie w czystości budynku i terenu wokół budynku,
8. zaopatrywanie Centrum Kultury w materiały, sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności,
9. dbałość o utrzymywanie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych, oraz konserwacja i naprawa powierzonego sprzętu nagłaśniającego i elektronicznego.

DZIAŁ ARTYSTYCZNY, którego pracą kieruje Główny Specjalista d/s projektów
artystycznych:

1. inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz działań w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców,
2. prowadzenie wymiany międzykulturowej,
3. kontrola dokumentów związanych z działalnością merytoryczną,
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami w zakresie tworzenia oferty kulturalnej,
5. prowadzenie oraz przygotowywanie działań promocyjnych zajęć i wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury,
6. przygotowywanie planów oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności merytorycznej,
7. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, w tym sponsorów,
8. upowszechnianie twórczości artystycznej poprzez organizację zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów, pokazów, spektakli, wystaw itp.,
9. realizacja projektów artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
10. dystrybucja materiałów promocyjnych Centrum Kultury,
11. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych , w tym sponsorów,
12. wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zbieraniem ofert, sporządzaniem umów i protokołów odbioru,
13. prowadzenie dokumentacji prasowej wydarzeń Centrum Kultury,

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kierujący działami ustalają szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
2. Zakresy obowiązków podpisuje Dyrektor Centrum Kultury.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

Załącznik:

Schemat organizacyjny CKŁOpublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 02.10.2015
Podpisał: Marcin Sajdak
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 241